© Revize elektro - Tomáš Konečný / mobil: +420 737 154 045 / web: www.revikon.cz / email: info@revikon.cz

Proč dělat revize elektrických zařízení

Účelem revize elektrických zařízení je ověření jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Bezpečnost elektrického zařízení je definována jako schopnost elektrického zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny. Tento pojem zahrnuje i požární bezpečnost z hlediska možného vzniku požáru působením proudu, napětí nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny. Za bezpečnost elektrického zařízení vždy odpovídá provozovatel. Toto je předepsáno především zákoníkem práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a to v § 101 odstavec 1.. Dále zákonem číslo 309/2006 Sb. v § 2, podle kterého je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí přijímáním opatření k prevenci rizik a v § 4, který zaměstnavateli ukládá, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Dalším právním předpisem, který v § 3 a § 4 vyžaduje od zaměstnavatele stanovení termínů, lhůt a rozsahů kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukcí technického vybavení pracoviště je nařízení vlády číslo 101/2005 Sb.. Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím. Provoz elektrických zařízení elektroinstalací předepisuje norma ČSN 33 1500, která stanovuje lhůty revizí podle prostředí nebo druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob. Dalším účelem provádění revizí elektrických zařízení je argumentace pojišťoven při likvidaci pojistných událostí úrazů, úmrtí, nebo požáru. Při absenci platné revize elektrických zařízení, přistupují pojišťovny k výraznému, nebo úplnému krácení pojistného plnění. V takových případech hrozí žaloba ze strany poškozených, nebo velké finanční náklady na opravy škod z vlastních zdrojů. Neméně pádným argumentem pro provádění revizí je zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve kterém jsou v § 20 uvedeny sankce, kterými může být fyzická osoba potrestána, nedodrží-li požadavky na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu, a nedodrží-li lhůty na odstranění závad zjištěných při kontrole zařízení. Povinnost provádět revize technických zařízení je zohledněna v mnoha dalších právních předpisech. Můžeme jmenovat nařízení vlády číslo 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dále pak zákon číslo 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhláška číslo 73/2010 Sb., ve které se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanovuje některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Výše uváděné odkazy na zákony vyhlášky a nařízení vlády se vztahují na zaměstnavatelskou sféru. Ale jak je to mimo zaměstnavatelskou sféru? Mimo zaměstnavatelskou sféru za stav technických zařízení (tedy i elektrických) a jejich údržbu, kontroly a revize odpovídá podle občanského zákoníku vlastník takového zařízení. Provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno, je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitostí provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů bytů, obydlí a příbytků (změně odběratelů elektřiny), tj. v případech vyžadujících uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny. Co z výše uvedeného vyplývá? Revize elektrických zařízení se provádějí proto, aby se minimalizovala rizika spojená s jejich provozem a zajistila se bezpečnost osob, zvířat a majetku při jejich provozu. Elektrické revize se provádí také proto, aby jejich majitel měl odborný posudek o aktuálním stavu elektrických zařízeních.

Proč provádět revize elektrických spotřebičů?

Každý, kdo ke svému podnikání používá elektrický spotřebič, vědět o povinnosti provádět kontroly a revize na těchto spotřebičích. Podle normy ČSN 33 1600 ed.2 se provádí kontroly a revize nepřipevněných el. spotřebičů během užívání, ale také po každé provedené opravě. Revize spotřebičů může provádět pouze revizní technik. Pozor, tato norma se nevztahuje na elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu, zdravotnické elektrické přístroje, elektrická zařízení do prostoru s nebezpečím výbuchu, strojní zařízení či elektrická technické zařízení používaná při hornické činnosti. Revize spotřebičů smí dělat pouze revizní technik.

Co patří mezi elektrické spotřebiče a jaké jsou lhůty revizí?

Mezi elektrické spotřebiče patří např. monitory, počítače, varné konvice, mikrovlné trouby, modemy, prodlužovací přívody, rozbočení, lednice, vrtačky, brusky, horkovzdušné pistole apod. Lhůty revizí u spotřebičů se rozlišují podle toho, zda jde o spotřebiče přenosné nebo za provozu držené v ruce a podle umístění těchto spotřebičů. Tyto lhůty se pohybují od 3 měsíců do 2 let.

Proč je nutné provádět revize rozvodů i elektro spotřebičů?

Abyste se dozvěděli o stavu Vámi provozovaného elektrického zařízení Abyste předcházeli možnému úrazu elektrickým proudem Abyste snížili riziko nebezpečí požárů Protože tyto revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky Protože Vám v případě požáru, úrazu el. proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí Protože Vám může kontrolní orgán (inspektorát práce) udělit finanční pokuty až do výše 2 000 000 Kč
Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení
Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů
ELEKTRICKÉ REVIZE TOMÁŠ KONEČNÝ
Logo revize
Kompletní služby v oblasti elektrorevize